+31650470591 info@mjlifecoach.nl

Algemene voorwaarden

 

MJ Lifecoach, stap voor stap meer op je plek

 

Betrokken partijen

MJ Lifecoach is de opdrachtnemer en biedt coaching en workshops voor individuen en bedrijven.

Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor coaching/workshop en overige activiteiten die voortvloeien uit naam van de opdrachtnemer.

MJ Lifecoach is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72644915.

MJ Lifecoach is franchisenemer van Big Five For Life™ International, franchisehouder, gevestigd aan de Klamp 41, 8501 BK in Joure. MJ Lifecoach werkt via de Big Five For Life methode, daarbij gebruik makende van de door de franchisehouder verstrekte materialen.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met MJ Lifecoach of Big Five for Life via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden of u van informatie te verstrekken. Zoals bv je naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer en onderwerp voorkeuren.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod en voldoet aan de daarvoor opgestelde voorwaarden.

De opdrachtnemer zal een opdrachtbevestiging versturen per post of per email aan de opdrachtgever met daarin de gemaakte afspraken. Als de opdrachtgever de opdracht via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de opdrachtnemer de ontvangst en aanvaarding van de opdracht. Zolang deze bevestiging niet is ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een betreffende duur van de opdracht, welke de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar hebben afgesproken.

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst eerder op te zeggen dan de overeengekomen duur van het traject. In dat geval zal gekeken worden in goed overleg naar de impact van de wijziging voor de nog uit te voeren coachsessies en het belang van de opdrachtgever/deelnemer/coachee. Eventuele restitutie is enkel mogelijk op basis van de in mindering gebrachte coach- of trainingsuren.

Tarieven

Coaching: de duur van de opdracht is geheel afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. Dit zal dan ook in overleg worden besproken, voordat er een opdrachtbevestiging wordt getekend door de opdrachtgever. Gezien het feit dat coaching trajecten op maat worden gemaakt, zal het totale tarief afhankelijk zijn van de duur en de inhoud van coaching.

Workshops: Als de opdracht een workshop betreft is de prijs hiervan, voorafgaand aan het aanmelden van de workshop/training bekend en gecommuniceerd door de opdrachtgever. De prijs van een Discovery workshop wijzigt als er een aangepast programma wordt geboden. Uiteraard in overleg en met toestemming van de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

Voor elke betaling wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

Betaling is enkel mogelijk per bankoverschrijving.

Facturering vindt plaats na ondertekenen van de opdrachtbevestiging en vóór aanvang van het traject. Bij een workshop dient de betaling overgemaakt te worden op de bankrekening van de opdrachtnemer vóór de aanvang van de workshop(s). Als de betaling niet voor aanvang binnen is heeft de opdrachtnemer het recht de deelname van de opdrachtgever te annuleren.

In overleg kan een andere betalingstermijn worden afgesproken, als dit van groot belang is voor opdrachtgever/deelnemer.

Annulering

Het annuleren van een aanmelding kan alleen schriftelijk, per e-mail.

Annulering van deelname door opdrachtgever is mogelijk tot maximaal 14 dagen voor aanvang van een coachtraject of workshop.

Als een annulering binnen 14 dagen vóór aanvang plaatsvindt, wordt er 25% van het bedrag van de workshop/coachtraject in rekening gebracht. Dit is niet van toepassing als je je aanmelding/afspraken wil verplaatsen naar een andere datum. Bij een verplaatsing van de opdracht, zal de opdrachtnemer een alternatieve datum met opdrachtgever bespreken.

Bij afmelding op de dag zelf of na de start van de workshop, ben je het gehele bedrag van de workshop verschuldigd. Je kunt jouw plaats niet in de loop van een workshop door een ander laten innemen. Dit is wel mogelijk vóór de start van de workshop. Restitutie van betaling is niet mogelijk, ook niet als je tussentijds staakt.

Annulering van de opdrachtnemer is alleen mogelijk bij ziekte én wanneer geen vervanging mogelijk is. Vervanging zal gezocht worden via de overige lifecoaches van Big Five For Life, wanneer het een workshop betreft die qua inhoud kan worden overgenomen. Er wordt naar een alternatieve datum gekeken en deze wordt gecommuniceerd.

Klachten

Voor het informeren betreft de klachtenprocedure wordt elke opdrachtgever van een traject op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden.

Bent u ontevreden over onze diensten, dan willen wij graag dat u ons daarover in kennis stelt en dit aangeeft bij de opdrachtnemer. Op basis van uw ervaring kunnen wij uw klacht ook als advies voor verbetering inzetten. Zo houden wij graag de relatie in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening.

Procedure:

 • Ga eerst in gesprek met je coach/trainer.
 • Indien dit voor u niet voldoende is of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u contact opnemen met Big Five For Life Nederland, met de heer S. Bonsma voor het maken van een afspraak om uw klacht goed te onderzoeken.
 • Als uw klacht niet is weggenomen in het gesprek met de directie van Big Five For Life, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.
 • U hebt 14 dagen de tijd om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht.
 • U kunt uw klacht indienen bij: Directie Big Five For Life International, Klamp 41, 8502 BK Joure.
 • Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, adres en woonplaats uw bereikbaarheid (mailadres, telefoon/mobiel), uw klacht (aard, betrokkenen, plaats, tijd, datum), de cursus/activiteit, datum van indienen en uw handtekening.
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
 • Nader onderzoek bij u, dan wel andere betrokkenen vindt zo nodig plaats.
 • Binnen 4 weken na ontvangst komt Opdrachtnemer met haar oordeel. Opdrachtnemer zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager.
 • Wij bewaren de administratie van uw klacht tot drie jaar na afhandeling. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen.

Aansprakelijk t.a.v. gezondheid

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor keuzes die opdrachtgever gemaakt heeft. Dit op basis van de wensen en behoeften die in het coachtraject naar voren zijn gekomen. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes voor het invullen van zijn/haar leven.